منشور حقوق مسافر

تذکرات مهم :

- کلیه مسافرین هواپیمایی مشمول قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی ( مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی ) می باشند. قانون مزبور ناظر بر مسئولیت شرکتهای حمل کننده و تبیین کننده حدود تعهدات در صورت وقوع حادثه منتهی به صدمات جسمی و یا مرگ مسافر و یا خسارات وارده به بسته و جامه دان همراه وی خواهد بود. لذا شرکت هواپیمایی تفتان خود را ملزم به رعایت حقوق مسافر به شرح مواد پیش بینی شده در قانون مزبور می داند.

- ساعات مندرج بر روی بلیت یا رسید مسافر، ساعات حرکت هواپیما می باشد. مسافر می بایست در زمانهای تعیین شده از سوی شرکت حمل کننده جهت انجام تشریفات قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند. بدیهی است عدم حضور مسافر در زمانهای تعیین شده به منزله انصراف وی از پرواز تلقی گرديده و شرکت هواپیمایی مبرا از هرگونه مسئولیتی در قبال پذیرش مسافر پس از انقضاء زمان ذكر شده مي باشد و لذا، طبق مقررات، وجوه پرداختی اوليه مسافر پس از اعمال کسورات مربوطه ، قابل تصفیه و استرداد مي گردد.

- حداقل زمان لازم برای حضور مسافر در فرودگاه، جهت پذیرش در پروازهای داخلی دو و در پروازهای بین المللی سه ساعت قبل از ساعت پرواز مندرج در بلیت خواهد بود.

- پرواز به علت عدم حضور مسافر در موعد مقرر، به تاخیر نخواهد افتاد و در اینگونه موارد هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت حمل کننده نمي باشد.

-  مالیاتها و عوارض دولتی مترتب بر بلیت می تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط  قانون در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده است. لذا ،ممکن است این مالیاتها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که  يا در سر جمع بهاي مسير مسافرت  لحاظ مي شود و یا به صورت جداگانه در قسمت مالیات /عوارض  بلیت درج شده و در سر جمع قيمت بليت قابل دريافت مي گردد. بنابراین، ممکن است مسافر ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشد  که  بعد از صدور بليت وضع شده اند .

- قرار دادن هرگونه کالای خطرناک در جامه دان و یا حمل آن بصورت همراه ممنوع می باشد

- قراردادن هرگونه اشیاء ارزشمند از قبیل ؛ طلا و جواهر ،رایانه دستی، گوشی همراه، دوربین عکاسی، مدارک مهم و.... ،همچنین وجوه نقد و دارو و مواد فاسد شدنی در بسته ها و جامه دانی که تسلیم شرکت حمل کننده می گردد ممنوع بوده و هیچگونه ادعایی در ارتباط با موضوعات مزبور قابلیت استماع نداشته و شرکت حمل کننده فاقد هرگونه مسئولیتی نسبت به آن خواهد بود. بدیهی است مسئولیت شرکت حمل کننده نسبت به بسته/جامه دان پذیرش شده، حسب قوانین و مقررات موضوعه صرفاٌ محدود به فقدان، آسیب و یا کاهش وزن بسته/جامه دان خسارت دیده خواهد بود.

-  اختیار پذیرش بیش از ظرفیت: با هدف کاهش عدم حضور مسافرین با جای تایید شده در روز پرواز و امکان استفاده از صندلی اینگونه مسافرین توسط سایر متقاضیان حاضر در فرودگاه، شرکت حمل کننده، مجاز به تایید جا ( رزرواسیون ) بیش از ظرفیت هواپیما می باشد.

- اگر چه شرکت حمل کننده نهایت تلاش خود را جهت تامین صندلی در ازای هر رزرواسیون تایید شده بعمل می آورد، لیکن این امر تضمین قطعی برای صندلی خالی تلقی نمی گردد و در صورت عدم امکان پذیرش مسافر در فرجه های زمانی تعیین شده، علیرغم داشتن جای تایید شده ،به دلیل نبود ظرفیت و صندلی خالی هواپیما، نحوه جبران خسارت براساس مقررات و رویه های اجرایی حاکم بر شرکت حمل کننده می باشد که جزئیات آن در دفتر شرکت هواپیمایی موجود است.

 

شرایط قرارداد

واژه های بکار برده شده در این قرارداد دارای معانی ذیل است:

- بلیت ( کاغذی /الکترونیک ): سند و توافق قراردادی لازم الاتباع فی مابین مسافر و شرکت حمل کننده است که به صورت کاغذی و یا رسید الکترونیک یا برنامه مسافرت است که این شرایط و اطلاعیه ها بخشی از آن به شمار می رود.

 

- حمل: مترادف با حمل و نقل است.

 

- حمل کننده: شرکت هواپیمایی حمل کننده که طبق شرایط عهده دار حمل مسافر و بنه همراه وی بوده و با ارائه هرگونه خدمات دیگر مربوط به این نوع ترابری اقدام به حمل مسافر می نماید.

 

- قانون: منظور قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی است.

 

- پیمان ورشو: منظور قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح بعدی آن ( موسوم به پروتکل لاهه ) مورخ 28 سپتامبر 1955 مصوب 1354 است.

 

-  حمل و نقل و ارائه سایر خدماتی که طبق این شرایط صورت می پذیرد تابع مقررات و محدودیتهای قانونی تعیین شده بوده و تابع شرایط ذیل خواهد بود:

 

- شرایط مقرر در بلیت

 

- تعرفه ها و رویه های اجرایی شرکت حمل کننده

 

- شرایط حمل شرکت حمل کننده و مقررات مربوطه که جزیی از این قرارداد محسوب می گردد به استثنای مقررات حمل و نقل بین نقطه ای در کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا که تابع تعرفه و رویه های کشورهای مزبور است، در دفاتر شرکتهای حمل کننده موجود است.

 

- نام شرکت حمل کننده را می توان به اختصار در بلیت درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها، شرایط حمل، مقررات یا برنامه های پروازی شرکت حمل کننده قید گردد.

 

- نقاط توقف مورد توافق، نقاط مندرج در این بلیت یا نقاط مشخص شده طبق برنامه های پروازی شرکت حمل کننده می باشد. حمل مسافر یا توشه و جامه دان وی که به موجب این شرایط بواسطه چندین شرکت حمل کننده متوالی صورت می پذیرد، یک پرواز محسوب می شود.

 

- هر شرکت حمل و نقل هوایی که مبادرت به صدور بلیت بر روی خطوط دیگر شرکت حمل و نقل هوایی نماید، نماینده آن شرکت محسوب می گردد.

 

- هرگونه شرط استثناء یا محدودیت مسئولیت از جانب شرکت حمل کننده، شامل حال کارگزاران، کارکنان و نمایندگان شرکت حمل کننده و یا هر شخص حقیقی /حقوقی که هواپیمای وی توسط شرکت حمل کننده برای حمل و نقل استفاده می شود و از جمله کارگزاران، کارکنان و نمایندگان وی خواهد بود.

 

- تحویل و نحوه خسارت بسته/جامه دان: بسته یا جامه دان حمل شده به موجب این شرایط قراردادی، به ارائه دهنده رسید بسته/جامه دان تحویل می گردد. مبنای محاسبه و پرداخت غرامت در صورت بروز خسارت ،وزن ثبت شده در رسید جامه دان مسافر که هنگام پذیرش محاسبه گردیده خواهد بود قابل ذکر است وزن هر بسته جامه دان متعارف حداکثر 20 کیلو گرم می باشد و هواپیمایی تفتان تعهدی در قبال پارگی زیپ ،جدا و یا شکسته شدن و خرابی قفل ،دسته و چرخ جامه دانهای با وزن بالاتر از مقدار یاد شده را نخواهد داشت. هواپیمایی تفتان مسئولیتی در قبال خسارت وارده به توشه و جامه دانی که توسط مسافر به داخل هواپیما منتقل شده و به علت حجم و یا وزن بیش از مقدار مجاز به داخل بخش بار هواپیما منتقل می گردند را ندارد ،رسید الصاقی به این دسته از جامه دان و توشه مسافر(LIMITED RELEASE) بوده که از رسید های معمولی متمایز می باشد. در صورت ورود خسارت به بسته/جامه دان بایستی شکایت با رعایت موارد ذیل به صورت مکتوب به حمل کننده اعلام گردد. بدیهی است پس از انقضاء تاریخهای تعیین شده ، شرکت حمل کننده فاقد هرگونه مسئولیتی در ارتباط با ادعای مسافر خواهد بود

 

- در صورت ورود خسارت تحت هر عنوان، بلافاصله در همان روز پرواز پذیرفته می شود.

 

- در صورت تاخیر در حمل و تحویل بسته/جامه دان پذیرفته شده، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ تحویل پذیرش بسته/جامه دان توسط حمل کننده.

 

- مسئولیت شرکت حمل کننده در صورت ورود انواع خسارت از قبیل؛ فقدان، آسیب دیدگی و تاخیر در حمل بسته/جامه دان همراه مسافر، محدود به معادل ریالی 20 (بیست ) دلار آمریکا به ازاء هر کیلوگرم بسته/جامه دان پذیرش شده خسارت دیده ،با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

 

-  شرکت حمل کننده فاقد هرگونه مسئولیتی در ارتباط با وجه نقد، طلا و جواهر، کالای شکستنی ،با ارزش و فاسد شدنی بوده و هیچگونه ادعایی در این خصوص قابل پذیرش نخواهد بود.

 

 

- حمل کننده تعهد می نماید ،نهایت تلاش خود را در حمل مسافر و جامه دان/بسته همراه وی تا حد امکان بعمل آورد. در مورد ساعات مندرج در برنامه های پروازی یا سایر بخش ها ،تضمینی وجود ندارد و بخشی از این قرارداد محسوب نمی شود.

 

-  حمل کننده می تواند بدون اطلاع، اقدام به تعویض شرکت های حمل کننده یا هواپیما و در صورت لزوم ،بنا به تشخیص خود تغییر و یا حذف نقاط توقف مندرج در این بلیت نماید. برنامه های پروازی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر و ابطال می باشند و هواپیمایی تفتان هیچگونه مسئولیتی در برقراری ارتباط بر عهده نخواهد داشت.

 

-  حمل کننده مجاز به عدم فروش بلیت و حمل مسافر دارای سوء رفتار مستند در پروازهای قبلی این شرکت و سایر شرکتهای حمل هوایی می باشد.

 

- دارنده بلیت ( مسافر) موظف به رعایت کلیه الزامات دولتی برای سفر، از قبیل به همراه داشتن مدارک لازم و اسناد ورود و خروج می باشد. مسئولیت صحت و اصالت اسناد و مدارک بر عهده مسافر بوده و خسارت وارده ناشی از عدم اعتبار، توسط شرکت متصدی حمل، قابل مطالبه و وصول می باشد.

 

-  کارگزاران، کارمندان یا نمایندگان شرکت حمل کننده تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر، اصلاح و یا صرفنظر کردن از شرایط و تعهدات قراردادی نخواهند بود.

 

- دارنده بلیت با آگاهی از شرایط مقرر در این بلیت، حق هرگونه ادعایی را بیش از آنچه در حدود مسئولیت های قراردادی شرکت حمل کننده تبیین شده، تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می نماید.