فرم اطلاعات پرسنل فنی

جهت درخواست استخدام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

آشنایی با زبان انگلیسی :

*

*

*

*

*

*

*

*

*