مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد با هواپیمایی تفتان

مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد با هواپیمایی تفتان

مدارک اولیه جهت درخواست عقدقراردادشناور

1- نامه درخواست عقدقراردادشناور برروی سربرگ
2-آگهی تاسیس شرکت +آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3-کپی اساسنامه شرکت
4-فایل عکس ازنمای داخلی وخارجی آژانس(سردر،کانتر،...)
5- کپی مجوزبندالف معتبر
6-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل وریاست هیئت مدیره
7-اجاره نامه محضری یا تصویرسندملک متعلق به آژانس
8-مدارک مدیرفنی

مدارک نهایی جهت عقدقرارداد شناور پس ازتایید بازرگانی

1-ضمانتنامه بانکی به مبلغ 70،000،000ریال
2-نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ

مدارک لازم جهت تمدیدقرارداد شناور

1- کپی مجوزبندالف معتبر
2- آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3- تمدیدضمانتنامه بانکی
4-نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ خواهشمنداست درصورت نیاز به اطلاعات بیشتربا سرکار خانم نعیمی واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

تلفن : 02144653975 فکس: 44653739 021